Afbeelding naar base64

U kunt afbeeldingen converteren naar een base64-gecodeerde tekenreeks of een base64-afbeeldingsbron met behulp van deze tool. Open de gewenste afbeelding en u krijgt onmiddellijk een base64-tekenreeks. Klik op het tekstvak om de base64-tekenreeks te kopiëren.

Voorbeeld en downloaden

U kunt het gewenste beeldformaat selecteren, de wijzigingen toepassen en direct het resultaat zien. Als het u uitkomt, slaat u de bewerkte afbeelding op uw apparaat op.

Verwerking

Alle processen met afbeeldingen worden uitgevoerd in uw browser (aan de clientzijde). Al uw afbeeldingen blijven altijd op uw apparaat staan zonder ergens te uploaden.

Geen limieten

Er zijn geen beperkingen. Met deze tool kunt u een willekeurig aantal afbeeldingen verwerken.